Förvaltning

Förvaltning av Sundom delägarlags områden

Bildandet av Sundom delägarlag

Vid Sundom delägarlag för sammfällda områdes konstituerande stämma 3.8.2022 beslöts att Sundom samfälligheter och Sundom vattendelägarlag slås ihop till ett delägarlag. Till den nya styrelsen valdes Leif Sund (ordförande), Jan-Erik Backholm (vice orförande), Dan Falk (ekonomiansvarig), Olav Östergårds (sekreterare), Sven-Ola Hortans, Petter Höglund och Ben-Erik Nedergård. Ta kontakt

Sammanslagningen innebar bland annat att:

  • Delägarlagets förvaltning sköts i framtiden av en och samma styrelse 
  • De tidigare delägarlagens fastigheter för mark- och vattenområden slogs ihop till en fastighet med fastighetsnummer 905-876-1-3.
  • Nya stadgar för delägarlaget godkänndes

Delägarlagets uppgifter

I lagen om samfälligheter kan du allmänt läsa om de uppgifter, skyldigheter och rättigheter  som delägarlag i Finland förväntas ansvara över. För fiskeområden hittas information på Centralförbundet för Fiskerihushållningens nätsidor: ahven.net

Återkommande ärenden som behandlas av delägarlaget är bland andra:

  • Sköta verksamheten rörande fastigheten 905-876-1-3
  • Fastställa arrenden och uppdatera arrendeavtal
  • Fastställande av fiskeenheter
  • Vård och nyttjande av delägarlagets fiskevatten
  • Utarrendering av fiskevatten för kommersiellt fiske
  • Behandla muddringärenden

Styrelsen handlägger ärenden som berör samfällda land- och vattenområden enligt samfällighetslagen, delägarlagets fastställda stadgar och delägarstämmornas beslut. Den årsvisa verksamhetsplanen behandlas på delägarlagets höststämma.

För delägaren

De samfällda områdena bildades redan på 1700-talet och ägarna utgjordes då av totalt 26 hemmanen från övre och yttre byn. Från de ursprungliga hemmanen har ägoförhållandena ändrats och i dagsläget ägs områdena av knappt 1400 delägare. Delägarnas andel av ägandet baseras dock ännu i dag på de mantal som bestämdes under storskiftet och storskifteskompletteringen. Mer om de samfällda områdenas uppkomst kan du läsa under avsnittet för Historia