Muddringsärenden

Muddring och slåtter
 

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde och dessa skall alltid anmälas till NTM-centralen. Maskinell klippning av vass (bortsett från trimning) samt byggande av mindre sten- eller jordpirar skall också anmälas.

  • Muddringsåtgärder ska alltid planeras och genomföras omsorgsfullt så att eventuella miljöolägenheter och granntvister kan undvikas.
  • Den som genomför muddringen svarar för projektets lagenlighet och uppkomna negativa konsekvenser. I syfte att undvika problem och tvister är det bra att diskutera och avtala om projektet med de närmaste grannarna.
  • Muddringsanmälan görs med Suomi.fi:s e-tjänst och behandlas av NTM-centralen i Södra Österbotten. Mer information gällande muddringsärenden hittas på miljöförvaltningens sidor för restaurering och skötsel av vattendrag
  • Deponeringen av muddringsmassorna skall skötas på ett sätt som säkerställer att massorna inte rinner tuillbaka ut i vattendraget. Detta kan exempelvis göras genom att valla in massorna med stenmorän och skyddsduk mot vattendraget. Vid behov skall massorna även kalkas.
  • Under tiden 15.4-1.8 beviljar Sundom delägarlag inte markägartillstånd för grävararbeten under havsvattennivån.
     

Anmälnings- och tillståndsplikt 
 

För muddringar som utförs på, eller där muddringsmassorna uppläggs på Sundom delägarlags områden skall det begäras skriftligt tillstånd av delägarlaget innan ärendet behandlas vid NTM-centralen. Anmälan kan sändas per epost till sude@sundom.fi eller genom att fylla i formuläret Muddringsärenden. För behandling och övervakning upptas en avgift på 150 € per mudddringsanmälan. Avgiften faktureras efter att ärendet behandlats vid NTM-centralen.

Sprängning av undervattensberg utgör inte muddring, och en sprängning kan kräva ett tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV). Också åtgärder som ändrar vattenområdets strandlinje samt byggande av större stenpirar kan kräva vattenrättsligt tillstånd. Mer information vid förfarandet  för vattenrättsliga tillstånd hittas på Regionförvaltningsverkets hemsidor