Fiske

Fiske på Sundom delägarlags vattenområde

Eftersom Sundom har en historia som en strandsocken med vidsträckta vattenområden har fiskevattnen varit av stor betydelse. Bestämmandet av fiskevattnens utsträckning och uppgåendet av omkretsråer mot grannsocknar har därför varit viktiga lantmäteriförrättningar.

Redan i slutet av 1700-talet uppmätte och röslade lantmätaren Zach Brander vattenrån mellan Solf och Mustasari. År 1813 uppgick lantmätaren Carl Gustaf Holm rån på Stadsfjärden mellan Klemetsö, Böle, Staden och Korsholm. Fastställelsebevisen för denna förrättning saknas dock.

År 1887 uppgick Barcker (förnamn och titel saknas) rån mellan Norra och Södra Vallgrund och Sundom. Rågången utgick från undervattensgrundet ”Dunkars Euran” och drogs över Korshamnsfjärden till Enstenen. Detta godkändes av alla parter men Sundomborna ansåg att rån efter detta borde gå ut mot det öppna havet parallellt med rån som rån för Malax å. Vallgrundborna motsatte sig dock detta och Barcker ansåg att rån borde gå rakt över Ensten till rån mot Malax. Som hänvisning sade Barcker att vattnet västerut borde tillhöra kronan. Under ett sammanträde år 1890 inlämnades en kopia av Zach. Branders karta över sjörån västerut från Elisgrundet mellan Mustasari och Malax från år 1772. År 1893 överfördes förordnandet av rån mellan Vallgrund och Sundom till lantmätaren Aug. Ölander och han fastslog Barckers förslag om att dra rån rakt från Enstenen till Malax rån. Fastställelsebevis för detta saknas dock också. under år 1887 uppmättes även rån mot Gerby.

Åren 1892-1894 uppmätte lantmätaren Kaarlo Lönnbohm fiskevattensrån mellan Sundom och Malax från Elisgrund ut till havs. Rån fastställdes den 2 september 1895.

På grund av den nya vattenrättslagen och fiskeristadgan som trädde i kraft 1902 anhöll fiskeriinspektören J.R.Sandman hos guvernören att lantmätare skulle förordnas för uppgående av omkretsråer för fiskevatten i de socknar, där dessa ej erhållit stadfästelse. Lantmätaren Artturi Lönnbohm förordnades att hålla förrättning av vattenomkretsarna i Solf socken. Samtliga omkretsråer röslades år 1905 och som grund användes de ovan nämnda fiskevattensrågångarna. Trots besvär kring bland annat Vallgrundrån förblev rån så som Ölander fastställt 1893 och den 3 februari 1909 fastställdes förrättningen av Mustasari, Kvevlax och Replot tingslags häradsrätt och den 23 februari samma år av Malax, Pörtom och Solf tingslags häradsrätt.   

Källa: Lantmäteriingenjör Sigfrid Appelberg skrivet år 1917. Återberättat på sid 37-38 i Murmursunds Allehandas sommarnummer år 1963.

Läs om fritidsfiske här